ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พิชิตไวยากรณ์ ภาษาจีน ระดับกลาง
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : คู่มือหลักไวยากรณ์ภาษาจีนที่ เหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านการเรี ยนและหลักไวยากรณ์ระดับต้นมาแล้ ว โดยเฉพาะได้อ่านหนังสือพิชิ ตไวยากรณ์ภาษาจีนระดับต้นมาก่อน เนื้อหาหลักไวยากรณ์ภาษาจีนระดั บกลางนี้ เป็นความรู้พื้นฐานภาษาจีนที่คั ดเลือกจากมาตรฐาน HSK ระดับ 45 และการสอบเข้ามหาวิทยาลัย PAT 7.4 ซึ่งมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย การอธิบายโครงสร้างประโยคที่ไม่ ซับซ้อน พร้อมตัวอย่างหลากหลายรูปแบบง่ ายต่อการเข้าใจ เพื่อลดความตึงเครียดในการเรี ยนรู้หลักไวยากรณ์