ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เก่งไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์,กฤษณะ มณีสอดแสง,เพชรศรี ลิมปิบันเทิง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สำนักพิมพ์  :  I Love CU  ราคาปก  :  425  บาท  การเรียนเรื่องไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้มีการทำความเข้าใจในหลักต่างๆ อย่างกระจ่างชัดเก่ง ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ชั้นต้นเล่มนี้ถือเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มีความครบครัน และคัดสรรเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนโดยนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที 4-6 หรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ก็สามารถใช้อ่านเพื่อทบทวนบทเรียน และเตรียมตัวสอบได้ นอกจากนี้ผู้ที่สนใจจะเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4-N5 ก็สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ได้เช่นเดียวกัน เพราะเนื้อหาภายในเล่ม ได้จัดเรียงไวยากรณ์ตามเนื้อหาของหลักสูตรอย่างเป็นหมวดหมู่ พร้อมได้สรุปกลุ่มคำศัพท์ที่จำเป็นจะต้องรู้และต้องใช้ในการสอบ และมีแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทพร้อมเฉลยอย่างละเอียดจำนวน 6 ชุดด้วยกัน ทั้งยังเสริมด้วยบทสรุปพื้นฐานไวยากรณ์อีกด้วย ทางสำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยเอื้อประโยชน์ และเสริมสร้างพื้นฐานทางไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นที่ดีให้แก่ผู้เรียนตามความตั้งใจของคณะผู้เขียนทุกประการ  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com